Toxines domèstiques, agents contaminants i ambient interior

Formaldehid i altres agents contaminants molt volàtils

– Formaldehid, ozó, clor, monòxid de carboni, diòxid de nitrogen,…

Dissolvents i altres agents contaminants volàtils (COV)

– Aldehids, acrilats, alifats, alcohols, amines alquens, compostos aromàtics, èsters, glicols, hidrocarburs halògens, isocianats, cetones, cresols, fenols, siloxans, terpens,…

Pesticides i altres agents contaminants poc volàtils

– Biocides, insecticides, fungicides, piretroides, protectors de la fusta, retardants de flama, plastificants, policlorobifenils (PCB), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP). Dioxines,…

Metalls pesats i altres contaminats similars

– Contaminants minerals, compostos metàl·lics, sals,…

Partícules i fibres

– Pols fi, nanopartícules, amiant, fibres minerals,…

Ambient interior

– Temperatura, humitat ionització, intensitat il·luminació, espectre lumínic, pampallugat de la il·luminació,…